Arbejdsmiljø

Hoffmanns Arbejdsmiljøpolitik er, at medarbejdernes sikkerhed og trivsel går forud for alt. Det gælder i alle byggefaser. Intet er vigtigere end at alle, der arbejder i og for Hoffmann, kommer hjem i god behold hver dag. Derfor arbejder vi til stadighed på at nedbringe antallet af arbejdsskader og sygefravær samt forebygge fysisk og psykisk nedslidning.

 

HMS I HOFFMANN

I Hoffmann arbejder vi med begrebet HMS som er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhed.

For os handler HMS om værdier og respekt for det enkelte menneske. En sikker og tryg arbejdsplads med en høj grad af involvering medfører arbejdsglæde, trivsel og engagement. Trives medarbejderne har det en positiv indvirkning på produktivitet, kvalitet og i sidste ende også på økonomien.

I bestræbelserne på at involvere medarbejderne arbejder vi med forskellige tiltag - blandt andet Hoffmanns Arbejdsmiljøkørekort, Involverende Planlægning og Årshjulet.

HOFFMANNS ARBEJDSMILJØKØREKORT

Alle, der færdes på Hoffmanns byggepladser og faste arbejdssteder, skal gennemføre et kørekortkursus, og i den forbindelse bestå en skriftlig prøve.

Formålet med kurset er derfor at skabe en fælles forståelse for, at en sikker og tryg arbejdsplads, med en høj trivsel, er et fælles ansvar. Det er vigtigt at alle engagerer sig, tager ansvar og bidrager positivt til helheden.

Personer, der ikke har et arbejdsmiljøkørekort, tildeles en mentor og inden vedkommende må påbegynde sit arbejde på byggepladsen eller det faste arbejdssted, skal vedkommende se Hoffmanns Mentorvideo og får en mentorfolder samt et mentorkørekort udleveret.

HOFFMANNS 6 HMS LEVEREGLER

Hoffmanns medarbejdere har været med til at udfærdige Hoffmanns 6 HMS leveregler, som ser således ud:

 • Vi går forrest og sikrer et godt arbejdsmiljø
 • Vi respekterer hinanden og hinandens arbejde
 • Vi siger til og fra med konstruktiv feedback
 • Vi risikovurderer arbejdsopgaven og går ikke på kompromis med sikkerheden
 • Vi involverer hinanden og sikrer god koordinering mellem faggrupperne
 • Vi prioriterer en ryddelig arbejdsplads

HOFFMANNS SKÆRPEDE REGLER

For os er det alfa og omega at HMS integreres i de daglige rutiner på byggepladserne fra planlægning til udførelse. Videndeling er vigtig og vi sætter en ære i at forny os og tænke visionært. Vi samarbejder med myndigheder og vores kolleger i branchen, i bestræbelserne på at løfte hele branchens sikkerhedsniveau. Vi sætter en ære i at overholde gældende regler, derudover har vi valgt at skærpe Arbejdstilsynets regler på flere områder. Hoffmanns Skærpede Regler omhandler:

 • Påbudte personlige værnemidler
 • Krav om tætte rækværker overalt
 • Krav om bak-alarm og bak-kamera på alle køretøjer på 7,5 tons og derover.
 • Skærpede krav når entreprenørmaskiner anvendes til kranløft
 • Krav om sikkerhedsinstruks og sikkerhedszone ved gravemaskiner på 5 tons og derover – herunder tekniske krav til gravemaskinen
 • Krav om antikollisions system på tårnkraner
 • Forbud mod at bruge trætraller
 • Krav om faldsikring ved alle arbejder i over 2 meters højde – gælder også tagarbejde
 • Forbud mod at bruge klemåg

INVOLVERENDE PLANLÆGNING OG ÅRSHJULET

Involverende Planlægning og HMS hænger uløseligt sammen, idet det kan medføre arbejdsulykker, ventetid, produktionsstop og ”ommere” hvis planlægningen af arbejdsprocesser og byggepladsens indretning og flow ikke er optimal.

På vores byggepladser bruger vi blandt andet Årshjulet til at sætte ekstra fokus på sikkerhed samt holdninger og adfærd, hvor byggeledelsen hver måned drøfter et aktuelt emne med håndværkerne på byggepladsen.

UHA APPEN

Hoffmann har udviklet en app. der bliver kaldt UHA appen og er en forkortelse for Uønskede Hændelser App. Den skal bl. a. forebygge arbejdsskader. Ved hjælp af den kan alle, der arbejder i og for Hoffmann hurtigt og nemt rapportere hændelser til byggepladsens kontaktperson og til Hoffmanns HMS-funktion, der sørger for at hændelsen bliver kendt i Hoffmann.

Foruden de allerede nævnte tiltag gennemfører vi flere HMS-kampagner, hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne.

 

HMS handler om dig og dem omkring dig

 

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk