Energi & Miljø

Energi & Miljø

El- og fiberkabler, kraftkabler, vand-, fjernvarme- og gasledninger

Vi udfører alle former for forsyningslednin­ger over hele Danmark, og vi har sørget for en række energiforsy­ningsanlæg inden for el-, naturgas-, fjernvar­me- og kraftvarmeanlæg samt alle former for nyanlæg, renovering og vedligeholdelse af afløbssystemer.

Kloak og afvanding

Afdelingen udfører alle former for nyanlæg, renovering og vedligeholdelse af afløbssystemer for både offentlige og private bygherrer.

Vores typiske opgaver er hovedkloak, separatkloakering, LAR projekter, relining af kloakledninger, stikledninger, rensningsanlæg, forsinkelsesbassiner, bassinledninger, pumpestationer samt vejafvanding og dræn.

Ved byggemodning og vejanlæg sørger vi for afvandings- og kloakarbejder, herunder af­lastnings- og overløbsbassiner samt renove­ring af alle former for eksisterende afløbssy­stemer.

Miljøoprensning/renovering af tankstationer

Hoffmann Anlæg udfører alle former for miljø- og forureningsopgaver for både offentlige og private kunder. Samtidig løser vi også miljøopgaver for en række benzinselskaber.

Desuden opgraver og fjerner vi forurenet jord og har udført mange afværgeprojekter ved opgravning og bortskaffelse af den forurenede jord. Projekterne er ofte udført under vanskelige betingelser, hvor vi tog hensyn til eksisterende bygninger.

Hoffmann A/S ser det som en stor samfundsgavnlig opgave at medvirke til at forbedre miljøet på alle områder. Vi har opbygget en solid ekspertise gennem mange års erfaring og kan udføre miljøanlæg af enhver art.

Vi udfører projekterne i høj kvalitet, så man undgår efterfølgende skader på natur og mennesker. Når vi etablerer genbrugsstationer og miljøcentre, er det i henhold til nyeste viden for at sikre grundvand og omgivende miljø mod forurening fra affaldshåndteringen

Genbrugsstationer/miljøcentre

Hoffmann Anlæg har stor kompetence inden for etablering af genbrugsstationer og har således anlagt en stor del af genbrugs- og affaldscentrene på Sjælland.

Fundering og byggegruber

Hos Hoffmann Anlæg udfører vi funderingsopgaver med vores egne medarbejdere og maskiner. Vi opererer over hele Danmark, bl.a. med beton- og stålpæle. Vi står for ramning af betonpæle til fundering, hvor de geologiske forhold gør jorden uegnet til direkte fundering. Desuden kan vi sørge for at installere indfatningsvægge i forbindelse med forskellige anlægsarbejder. Vi installerer typisk væggene ved ramning, nedvibrering eller boring.

Vi etablerer indfatningsvægge i forbindelse med fx:

 • Vejanlæg
 • Dæmninger
 • Skråninger
 • P-kældre
 • Midlertidige støttevægge til byggegruber
 • Permanente kajvægskonstruktioner

Vi kan bl.a. tilbyde spunsvægge, støttevægge, københavnervægge og sekantpælevægge.

Høje miljøkrav til støj og vibrationer
I vores afdeling har vi løbende tilpasset materielet til markedet inden for udvikling af støj- og vibrationssvage metoder. Desuden arbejder vi løbende med at udvikle metoder og udstyr, som tager miljømæssige hensyn til støj og vibrationer. Vi udfører selv arbejdet med egne maskiner, her­under flere rammemaskiner og kraner i forskellige størrelser.

Fundering ny

Andre opgaver

 • Belægninger
 • Byggemodninger
 • Byrum
 • Indkøbscentre
 • Kunstgræsbaner
 • Legepladser
 • Skatebaner

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk