Miljøbevidsthed i Hoffmann

Hoffmann er landsdækkende med udførende Hoffmann-regioner og –afdelinger fordelt rundt i Danmark, og vores aktiviteter omfatter bygge- og anlægsopgaver.

Kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystemet samt Hoffmanns arbejdsmiljøsystem udgør koncernens styringssystemer.
Målet er at sikre, at medarbejderne i Hoffmann arbejder ud fra en fælles holdning til miljøet, samt informerer bygherrer og repræsentanter om Hoffmanns miljøledelsessystem for at dokumentere vores evne til at gennemføre opgaver på en miljømæssig tilfredsstillende måde.

Vi ønsker at give medarbejderne i Hoffmann redskaber til udarbejdelse af miljøledelsesdokumentation og angive de retningslinier og forretningsgange, som kan benyttes, for at opnå et med bygherren aftalt miljømæssigt tilfredsstillende resultat. Dette omfatter samtidig information om, at Hoffmann opfatter kvalitet, eksternt miljø og arbejdsmiljø, som indbyrdes overlappende områder, og at disse elementer indgår som en naturlig og integreret del af vores ledelse. Derved bliver disse elementer en del af det overordnede mål, som det at have en professionel adfærd.

Hoffmanns miljøpolitik er at tage størst muligt hensyn i såvel produktvalg som aktiviteter ved at vælge materiel og metoder under skyldig hensyntagen til ressourceforbrug, forurening og risici, at overføre kravene til samarbejdspartnere, samt at tilstræbe valg af materialer og løsninger, som minimerer ressourceforbrug, forurening eller anden miljøbelastning i både fremstilling, drift, genanvendelse og bortskaffelse.
For at sikre efterlevelse af denne politik, anvender vi i Hoffmann miljøledelse som værktøj til, dels at opfylde de stillede miljøkrav, dels at dokumentere disse.

Hoffmanns overordnede miljøpolitik udmønter sig i at overholde al gældende lovgivning og bestemmelser, samt at overholde anerkendte regler, normer og god praksis på miljøområdet.

Yderligere er vores målsætninger

  • at samarbejde aktivt med miljømyndigheder, offentlige værker og organisationer samt holde dem velinformerede
  • at planlægge drift af byggepladsen i overensstemmelse med samtlige projektkrav og med skyldig hensyntagen til naboer mht. støj, støv, røg, lugt, vibrationer m.m. samt holde naboerne informeret i fornuftigt omfang
  • at holde arbejdspladsen og omgivelserne rengjorte for affald
  • at sortere spild og affald i henhold til krav fra offentlige myndigheder
  • at der i nødvendigt omfang udarbejdes individuelle miljøhandlingsplaner for projekter i overensstemmelse med krav fra myndigheder, bygherre eller andre relevante parter
  • at evaluere miljøledelsessystemet løbende og indføre relevante forbedringer

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk